Vlada Republike Srpske usvojila je danas Informaciju o trenutnim problemima u funkcionisanju Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Republike Srpske, te je dala podršku Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u aktivnostima oporavka IZIS-a, nakon pretrpljenog hakerskog napada.

Vlada je obavezala Fond da u što kraćem mogućem roku pusti u rad IZIS, poštujući sve potrebne mjere bezbjednosti, dok je zdravstvenim ustanovama koje rade na aplikacijama IZIS-a ili koriste IZIS servise naloženo da striktno slijede instrukcije i preporuke Fonda zdravstvenog osiguranja u ovom periodu.

Takođe, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Agencija za informaciono-komunikacione tehnologije, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite zaduženi su za koordinaciju procesa pružanja odgovora na računarsko-bezbjednosni incident i ostalih aktivnosti u skladu s propisima kojima se uređuje oblast informacione bezbjednosti u Republici Srpskoj, kroz rad stručnog tima.

Vlada Republike Srpske preporučuje i svim institucijama i ustanovama sa kojima IZIS ima uspostavljenu razmjenu podataka da izvrše detaljnu analizu eventualne kompromitacije informaciono-komunikacione infrastrukture, sistema, mreže i podataka. Takođe, Vlada je zadužila Agenciju za informaciono-komunikacione tehnologije da pripremi instrukciju o primjeni mjera zaštite informacionih sistema u javnim zdravstvenim ustanovama, kao i postupku procjene rizika eksternalizovanih servisa.

Podsjećamo, Integrisani zdravstveni informacioni sistem je 31.12.2023. godine bio izložen visokosofisticiranom hakerskom napadu, zbog čega je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, zbog bezbjednosnih razloga, bio prinuđen da ga učini nedostupnim eksternim korisnicima. Zahvaljujući pravovremenoj i adekvatnoj reakciji, baza podataka IZIS-a je sačuvana i spriječene su veće posljedice. S obzirom na to da je IZIS implementiran u sve nivoe zdravstvene zaštite, predložena je dinamika funkcionalnog puštanja u rad po institucijama zdravstvenog sistema, te Fond zajedno sa održavaocima sistema radi na postepenom „podizanju“ dijelova sistema, kako bi osigurali da sistem na bezbjedan način bude vraćen u upotrebu.

Vlada je usvojila Informaciju o Smjernicama za izradu politike informacione bezbjednosti i Smjernicama za usklađeno djelovanje organa uprave u slučaju računarsko-bezbjednosnog incidenta Republike Srpske.

Zadužuju se republički organi, organi jedinica lokalne samouprave, pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, kao i druga pravna i fizička lica koja pristupaju ili postupaju sa podacima u elektronskom obliku republičkih organa, organa jedinica lokalne samouprave i pravnih lica koja vrše javna ovlašćenja da usvoje ili ažuriraju postojeće politike informacione bezbjednosti u skladu s Smjernicama za izradu politike informacione bezbjednosti Agencije za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske.

Takođe, zadužuju se da primjenjuju Smjernice za usklađeno djelovanje organa uprave u slučaju nastanka računarsko-bezbjednosnog incidenta Agencije za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske.

Vlada je zadužila Agenciju za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske da redovno ažurira Smjernice za izradu politike informacione bezbjednosti i Smjernice za usklađeno djelovanje organa uprave u slučaju nastanka računarsko-bezbjednosnog incidenta u skladu s međunarodnim standardima i praksama, kao i tekućim okolnostima i o tome obavještavaju i edukuju obveznike primjene Zakona o informacionoj bezbjednosti Republike Srpske.

Vlada Srpske je usvojila Odluku o utvrđivanju osnovice za utvrđivanje visine prava i visine cenzusa propisanih Zakonom o dječjoj zaštiti za 2024. godinu.

Naime, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti stupio je na snagu 1. januara 2024. godine, čime je nastala i obaveza da Vlada Republike Srpske svojom odlukom utvrdi osnovice za utvrđivanje visine prava i visine cenzusa iz dječije zaštite, da bi korisnici nesmetano ostvarili svoja prava i u 2024. godini.

Odlukom je utvrđena osnovica za određivanje visine prava na materinski dodatak u procentu od 58 odsto od najniže plate u Republici Srpskoj u 2023. godini i za 2024. godinu iznosi 406 KM. Istom odlukom, osnovica za utvrđivanje visine prava na dodatak na djecu i visine prava na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju utvrđuju se u procentu od 93 odsto od najniže plate u Republici u 2023. godini i za 2024. godinu iznose 651 KM. Takođe, osnovica za utvrđivanje visine cenzusa utvrđuje se u procentu od 100 odsto od najniže plate u Republici u 2023. godini i za 2024. godinu iznosi 700 KM. Podsjećamo, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti predviđena je novina po kojoj se i iznos materinskog dodatka u Republici Srpskoj sada utvrđuje u iznosu od 100 odsto od osnovice utvrđene Odlukom Vlade, odnosno usklađuje sa promjenama najniže plate u Republici u prethodnoj godini, dok je ranije ovaj iznos bio određen zakonom, u fiksnom iznosu.

Vlada je donijela Rješenje o prihvatanju Finansijskog plana i Priloga 2, 3, 6, 8, 9, 10 i 17, kojim se detaljnije definišu pojedine odredbe Ugovora o koncesiji za auto-put Banja Luka – Prijedor – Novi Grad (prva faza: Banja Luka – Prijedor).

U skladu sa neophodnim odredbama i redovnim procedurama za nastavak realizacije projekta, usaglašeni su prilozi broj: 2 – Prilazni putevi, 3 – Čišćenje lokacije, 6 – Specifikacija rezultata, 8 – Oprema izvođača radova, 9 – Fiksna oprema za upravljanje, 10 – Ugovor sa nezavisnim inženjerom i 17 – Dolazni putevi.

Ugovorom o koncesiji za izgradnju auto-puta Banja Luka – Prijedor – Novi Grad (prva faza: Banja Luka – Prijedor) koji je zaključen 13. decembra 2018. godine između Vlade Republike Srpske kao koncedenta i kineske kompanije „SDHS-CSI BH„ d.o.o. Banjaluka kao koncesionara, definisana je obaveza usaglašavanja i potvrđivanja priloga (ukupno 32), od strane obje ugovorne strane, a koji čine sastavni dio Ugovora.

U okviru osnovnog Ugovora prethodno su usaglašeni prilozi 5, 7, 14, 18, 19 i 22, a tokom 2021. godine usaglašeni su prilozi 4, 11, 12, 13, 20, 27, 28, 29, 30, 31 i 32.

Usaglašavanje i potpisivanje preostalih priloga iz Ugovora o koncesiji se očekuje u što skorijem periodu, a aktivnosti oko navedenog su trenutno u toku.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost Željeznicama Republike Srpske A.D. Doboj za povećanje tarife za prevoz putnika na prugama Republike Srpske za 20 odsto, u skladu sa zahtjevom Željeznica Republike Srpske Ministarstvu saobraćaja i veza za povećanje cijena prevoza putnika u unturašnjem saobraćaju.

Imajući u vidu da je postojeća putnička tarifa iz 2018. godine, a da je povećanje cijena materijala, energije, roba i usluga prouzrokovalo povećanje cijena usluga u svim vidovima saobraćaja, neophodno je da se izvrši usklađivanje važeće putničke tarife sa cijenama u okruženju i na globalnom nivou.

Željeznice Republike Srpske dostavile su analizu putničkog saobraćaja sa tabelama u kojim je izvršeno poređenje cijena prevoza željezničkog u odnosu na drumski saobraćaj, i iz kojih je vidljivo da su cijene u drumskom saobraćaju na nekim relacijama i do 50% veće u korist drumskog saobraćaja, čak i ukoliko se cijene u željezničkom saobraćaju koriguju za 20%. Nadalje, u analizi se navodi da bi povećanjem cijena prevoza sa postojećim brojem putnika, te prtljaga i ekspresnih pošiljaka „Željeznice Republike Srpske“ ostvarile prihod od 350.000,00 KM, što bi moglo doprinijeti kvalitetnijem željezničkom saobraćaju.

Vlada je donijela Rješenje kojim se daje saglasnost na Prijedlog Ugovora o finansijskoj podršci Preduzeću za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju Aerodomi Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2024. godinu, a koji će se zaključiti između Vlade Republike Srpske i Aerodroma Republike Srpske a.d. Banja Luka.

U skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta Republike Srpske, na osnovu kojeg je u Budžetu Republike Srpske za 2024. godinu predviđena subvencija Preduzeću za usluge u vazdušnom saobraćaju Aerodromi Republike Srpske a.d. Banjaluka u iznosu od 2.000.000,00 KM, Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na Prijedlog ugovora o finansijskoj podršci Preduzeću za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2024. godinu.

Za praćenje realizacije ovog ugovora zadužuju se Ministarstvo saobraćaja i veza i Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o primjeni procjene uticaja propisa za 2023. godinu.

Procjena uticaja propisa je dio reforme javne uprave i predstavlja način izrade propisa, koji obezbjeđuje kvalitet propisa, a podrazumijeva proces od nekoliko koraka: analizu postojećeg stanja i problema, postavljanje ciljeva, razmatranje opcija za ostvarivanje ciljeva, analizu uticaja opcija i izbor optimalne opcije, definisanje načina za praćenje i vrednovanje usvojene opcije i konsultacije sa zainteresovanim stranama tokom procesa.

U Republici Srpskoj, procjena uticaja propisa se razvija od 2007. godine, prvobitno kroz pilot projekte a zatim se trajno uvodi u pravni sistem i obučavaju se državni službenici. Primjena procjene uređena je Odlukom o procjeni uticaja propisa, Poslovnikom o radu Vlade, Poslovnikom Narodne skupštine i Pravilima za izradu zakona i drugih propisa.

Početkom ove godine, donesena je nova Odluka o procjeni uticaja propisa, kojom je primjena procjene unaprijeđena. U skladu s Odlukom, procjenu primjenjuju svi republički organi uprave u izradi nacrta i prijedloga zakona, a Ministarstvo privrede i preduzetništva vrši kontrolu sprovedene procjene i daje mišljenje, ali i pruža stručnu pomoć u sprovođenju procjene. Novom Odlukom, uvedena je procjena uredbi i pravilnika kojima se razrađuju formalnosti (upravni postupci i akti u vezi s obavljanjem privredne djelatnosti) i davanje mišljenja o sprovedenoj procjeni navedenih podzakonskih akata, procjena uticaja je proširena na procjenu uticaja odredaba propisa Evropske unije koje se preuzimaju u domaće zakonodavstvo i uticaja na mala i srednja preduzeća. Takođe, uvedeno je sprovođenje naknadne analize usvojenog zakonskog rješenja.

Ukoliko Vlada donese odluku, vrši se i detaljna procjena na odabranoj oblasti ili zakonu. Tako je od 2012. do 2019. godine, sprovedeno deset detaljnih procjena, čiji su rezultati predstavljali dobru osnovu za donošenje odluka Vlade i značajne pomake u predmetnim oblastima. Najbolji primjeri su procjena na Zakonu o registraciji poslovnih subjekata, koja je dovela do reforme registracije, odnosno jednostavnije i jeftinije registracije, Zakonu o slobodnim zonama, koja je dovela do jasnijeg uređenja oblasti i stvaranja uslova za osnivanje zona u Republici Srpskoj itd.

Kao koordinator i kontrolor primjene procjene, Ministarstvo je uočilo da postoje određene poteškoće u primjeni, u pogledu kvaliteta analize i procjene samih uticaja propisa, naročito na poslovne subjekte i građane. Јedan od glavnih nedostataka je neblagovremenost primjene procjene uticaja propisa, odnosno u trenutku kada je nacrt propisa već pripremljen, čime se ograničava relevantnost i svrha procjene.

Procjena uticaja se primjenjuje u svim razvijenim zemljama i zemljama u okruženju. Njenu primjenu prate međunarodne organizacije, koje sprovode istraživanja i nalaze objavljuju u svojim izvještajima. U posljednjim izvještajima, prepoznat je napredak Republike Srpske u ovoj oblasti, ali i nedostaci koji istovremeno predstavljaju i putokaz za dalje unapređenje primjene procjene uticaja propisa.