Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na predstojećoj sjednici razmatraće novi zakon o notarskoj službi RS, kojim se, između ostalog, ukida kriterijum po kojem se na svakih 20.000 stanovnika imenuje po jedan notar te pomjera starosna granica za prestanak rada notara sa 65 na 67 godina.

Jedna od najvećih novina novog zakona je i ta da će notari imati obavezu da po službenoj dužnosti, a na teret stranke, odmah nakon zaključivanja pravnog posla čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva na nepokretnostima, podnesu zahtjev Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove za upis u javne evidencije radi sprovođenja zaključenog pravnog posla.

U obrazloženju zakona navedeno je da se kriterijum od 20.000 stanovnika te obaveza imenovanja notara u svakoj lokalnoj zajednici ukinu iz razloga što od uspostavljanja notarske službe, notari nikada nisu imenovani u devet službenih sjedišta iako je Ministarstvo pravde više puta raspisivalo javni konkurs.

“Što se tiče jedinica lokalne samouprave u kojima nema notara jer se niko nije javio na konkurs, jedinici lokalne samouprave u kojoj postoji notar pridružiće se ta jedinica u kojoj nije popunjeno sjedište notara, s tim da se Ministarstvo pravde obavezuje da svakih šest mjesec raspisuje konkurs sa ciljem da se obezbijedi notar i za tu jedinicu lokalne samouprave”, navedeno je između ostalog na stručnoj raspravi povodom ovog zakona.

Slada Ivelić, predsjednik Notarske komore Republike Srpske, rekla je za “Nezavisne” da novim zakonom ostaju iste nadležnosti notara koje su i do sada bile te da su sada notari obavezni direktno katastru da dostavljaju svoje isprave.

“Na taj način će se srediti evidencija nepokretnosti isto kao što smo sredili i fiskalne registre nekretnina, jer danas niko ništa ne može otuđiti prodajom, zamjenom ili poklonom ako nije platio porez državi”, rekla je Ivelićeva dodajući da je Notarska komora tražila od predlagača zakona da notarska služba prestaje sa navršenih 70 godina života, što je slučaj u FBiH i Brčko distriktu, ali da je dobro da se i to pomjerilo.

Novim zakonom o notarskoj službi Republike Srpske preciziran je i način imenovanja vršioca dužnosti notara kojeg će u slučaju da prestane služba nekog notara ili ako je to u interesu funkcionisanja službe, imenovati ministar pravde Republike Srpske. Kao i u sadašnjem zakonu o notarskoj službi u Republici Srpskoj, i po novom će notari biti dužni da zaključuju ugovore o osiguranju s osiguravajućim društvom i da to osiguranje uredno i blagovremeno produžavaju. Osigurana suma mora biti najmanje 250.000 KM za svaki osigurani slučaj.

“Uslove osiguranja zajednički utvrđuju osiguravajuća društva u Republici Srpskoj i Notarska komora”, navedeno je u novom zakonu o notarskoj službi Republike Srpske.

Notar i dalje neće moći da bude advokat niti istovremeno u nekoj drugoj profesionalnoj službi i neće imati pravo na profesionalno zaposlenje s tim da se ova zabrana ne odnosi na obavljanje naučne, predavačke ili umjetničke djelatnosti.